Novinky

 • Právo stavby a jeho zachycení v účetnictví podnikatelů

  28. Červenec 2014

  Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb., reagovala na nový pojem občanského práva, kterým je „Právo stavby“. Jedná se o věcné právo opravňující mít na cizím pozemku (nebo i pod pozemkem) stavbu. Právo stavby může být součástí ocenění stavby, pokud je záměrem účetní jednotky stavbu na pozemku realizovat, samostatným dlouhodobým hmotným majetkem evidovaným na účtu „Stavby“, pokud není záměrem účetní jednotky stavbu realizovat (např. jako nástroj blokování cizí stavby) nebo zbožím, evidovaným na účtu „Zásoby“, je-li pořízeno s cílem obchodovat s ním. Týká-li se právo stavby více staveb, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby. Právo stavby je sjednáno vždy na dobu určitou a bude se účetně odepisovat po dobu, na kterou je sjednáno.

 • Zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou

  11. Červenec 2014

  Finanční správa už nevyžaduje při komunikaci s poplatníky uznávaný elektronický podpis a usnadňuje tak poplatníkům zároveň nahlížení do jejich daňové informační schránky. K tomu postačuje, když poplatník vlastní datovou schránku, kterou zřizuje Ministerstvo vnitra. Více naleznete v tiskové zprávě http://www.financnisprava.cz/

 • Nová směrnice EU rozhodující pro oblast veřejných zakázek

  9. Červenec 2014

  V polovině dubna nabyla platnosti nová směrnice EU, která je rozhodující pro oblast veřejných zakázek i na naší národní úrovni. ČR má nyní dvouletou transpoziční lhůtu na to, aby obsah směrnic promítla do vnitrostátního právního řádu. Změny se budou týkat např. rozdělení veřejných zadavatelů, přísnější úpravy střetu zájmů, novinek v zadávacím řízení, nových hodnotících kritérií, novinek v posuzování kvalifikace a další.

 • Úroky z kauce poskytnuté pronajímatelem

  3. Červenec 2014

  Nový občanský zákoník přinesl řadu změn týkajících se vztahu nájemce a pronajímatele. Jedním z nových pravidel je také právo nájemce na úroky z poskytnuté kauce (jistoty) po skončení nájmu. Jistota může být sjednána až ve výši šestinásobku měsíčního nájemného a nemusí být složena na zvláštní účet. Výše úroků může být sjednána mezi stranami v nájemní smlouvě a to minimálně ve výši obvyklé sazby úroku požadovaného bankou v místě bydliště nebo v místě sídla pronajímatele v době uzavření smlouvy. Podrobnosti viz http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/NOZ_interaktiv.pdf

 • Nová definice technického zhodnocení pro účely účetnictví

  12. Červen 2014

  Vyhláška č. 500/2002 Sb. obsahuje od 1.1.2014 samostatnou účetní definici technického zhodnocení. Do konce roku 2013 se v účetnictví vycházelo z vymezení ustanovení zákona o dani z příjmu. Obsahové vymezení je totožné, rozdíl je v hodnotovém kritériu, resp. stanovení hodnotové hranice ve stejné výši, jakou používá účetní jednotka pro zařazení majetku do užívání. Tato nová účetní definice povede v mnoha případech k rozdílům mezi účetním a daňovým zachycením technického zhodnocení a může vyvolat zvýšenou administrativní zátěž (viz §47 odst.3 vyhlášky). Pokud si tedy účetní jednotka stanoví hodnotovou hranici pro zařazení majetku do užívání odlišně od hranice stanovené zákonem o dani z příjmů, bude situace následující:

 • Smlouva o výkonu funkce

  5. Červen 2014

  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK) v § 59 odst. 3 říká, že pokud není odměna za výkon funkce sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný. Jednatel má nárok na odměnu, pokud ho bude mít do konce června 2014 podložen rozhodnutím valné hromady. Jednatelům odměňovaným na základě pracovních smluv již nenáleží od 1.1.2014 mzda.

 • Nelegální práce se bude prokazovat obtížněji

  29. Květen 2014

  Nejvyšší správní soud dovodil ve svém rozhodnutí pod sp.zn.6 Ads 46/2013 ze dne 13.2.2014, že odměna není součástí závislé práce, ale důsledkem jejího výkonu. Inspekce práce proto nemůže odměnu považovat za definiční znak závislé práce a při dokazování nelegální práce musí prokázat zejména existenci výkonu práce ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Rozhodující je i osobní výkon práce zaměstnancem. Odměna je vnímána pouze jako další významný faktor při individuálním posuzování existence závislé práce.

 • Úpravu společenských smluv je třeba provést do 30.6.2014

  23. Květen 2014

  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK), ukládá společnostem vzniklým před 1.1.2014 mj. povinnost kontroly společenských smluv, zda neodporují kogentním ustanovením ZOK. Přizpůsobení smlouvy je záležitostí členů statutárního orgánu, kteří musí také nové znění společenské smlouvy schválené valnou hromadou uložit do obchodního rejstříku do 30.6.2014, jinak porušují svoji povinnost péče řádného hospodáře a společnosti hrozí pokuta až do výše 100 tisíc Kč.

 • Povinnost k doplnění údajů v obchodním rejstříku

  19. Květen 2014

  Dle § 122 rejstříkového zákona jsou společnosti s ručením omezeným povinny do konce června 2014 doplnit údaje zapsané v obchodním rejstříku o počet jednatelů (včetně bydliště), o druhu podílů (popř. vydané kmenové listy) a informaci o podřízení společnosti novému ZOK jako celku (tzv. opt-in). Nově je umožněno zapsat také adresu internetových stránek. Poplatek za změnu údajů činí jednorázově 2 tis. Kč.

 • Daň z nemovitých věcí 2014

  12. Květen 2014

  Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014 uplyne 2. června 2014. Stejně jako v minulosti zašle Finanční správa ČR i v roce 2014 poplatníkům složenky k zaplacení této daně. Bližší informace najdete zde.. http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi/otazky-a-odpovedi-k-placeni-dane-z-nemovitych-veci-5001.

Stránky