Novinky

 • Doporučení OECD k problematice dvojího zdanění.

  29. Říjen 2014

  Dne 16. září 2014 vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci iniciativy BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) první sérii doporučení, jejímž smyslem je změna současných mezinárodních daňových pravidel s cílem zamezit přesunům zisků do daňových rájů, zneužívání „dvojího nezdanění“ a erozi lokálních základů daní jinými nenáležitými způsoby. Část doporučení nemá dosud finální podobu a bude ještě upravena v návaznosti na analýzy zbývajících oblastí iniciativy BEPS (celkem 15 oblastí). Druhá série doporučení je plánována na září 2015, finální řada by pak měla následovat v prosinci téhož roku.

 • Sleva na poplatníka pro starobní důchodce zpětně i za rok 2013

  13. Říjen 2014

  V červenci Ústavní soud rozhodl o zrušení §35 ba odst. 1 písm. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v aktuálním znění. Tento paragraf neumožňoval uplatnění slevy na poplatníka těm, kteří k 1. lednu příslušného zdaňovacího období pobírali starobní důchod. Uvedené rozhodnutí je účinné od 4.8.2014 a použitelné pro zdaňovací období roku 2014, ale bez možnosti uplatnit slevu dodatečně za rok 2013. Toto řeší až další nález Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 2340/2013) ze dne 16.9.2014.

 • Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2015

  9. Říjen 2014

  S účinností od 1.1.2015 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8 500 Kč na 9 200 Kč (resp. minimální hodinové mzdy z 50,60 Kč/hod na 55 Kč/hod), a to nařízením vlády č. 204/2014 Sb. ze dne 15. září 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Změna minimální mzdy se promítne do výše pojistného, počítajícího se z minimálního vyměřovacího základu, poprvé při zúčtování příjmů za měsíc leden 2015.

 • Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015

  2. Říjen 2014

  Česká národní banka automaticky převáděla po dobu minulých dvou let platby chybně zaslané na bankovní účty zrušených finančních úřadů na bankovní účty nástupnických finančních úřadů. Toto už od 1. 1. 2015 provádět nebude a platby bude vracet zpět na bankovní účty plátců. Pro daňové subjekty vzniká riziko prodlení s úhradou daně, a proto je vhodné prověřit včas nastavení čísel bankovních účtů pro zasílání plateb daní.

 • Finanční správa prověřuje převodní ceny

  26. Září 2014

  Finanční správa se v současnosti zaměřuje na problematiku převodních cen. Specializovaný finanční úřad nyní vyhodnocuje výsledky v létě rozeslaných 1500 ks dotazníků, které mají pomoci zmapovat rozsah transferů mezi spřízněnými společnostmi. Jedná se především o zahraniční matky s tuzemskými dcerami. Tento dotazník se nezaměřuje jen na hlavní činnost, kterou dcera pro matku vykonává, ale například i na nákup a prodej nehmotného majetku či zásob. Přinese informace o tom, zda mají společnosti zdokumentovaný způsob stanovení převodních cen. S tím souvisí nová příloha daňového přiznání, která bude podávána již za rok 2014 (viz naše sdělení ze dne 4. 9. 2014). Společnosti mohou samy požádat finanční úřady o posouzení svých převodních cen. Od roku 2006 využilo tuto možnost již 152 společností.

 • Zpřísnění podmínek pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce.

  11. Září 2014

  Generální finanční ředitelství znovu modifikovalo informaci týkající se právního institutu nespolehlivého plátce (§ 106a zákona o DPH). Jedná se o rozšíření seznamu situací, při nichž je ohrožen veřejný zájem na řádném výběru DPH. Od 1. ledna 2015 bude za nespolehlivého plátce považován každý plátce, který uvede nepravdivý údaj ohledně svého skutečného sídla. Blíže viz. http://www.financnisprava.cz/

 • Česká daňová správa zavádí od roku 2014 novou přílohu k daňovému přiznání

  4. Září 2014

  Česká daňová správa oznámila zavedení samostatné přílohy k daňovému přiznání právnických osob týkající se transferových cen. Přílohu budou společnosti vyplňovat poprvé za zdaňovací období 2014 a bude povinná pro daňové subjekty, které splňují alespoň jedno kritérium pro povinný audit a uskutečnily transakci se spřízněnou osobou. Uvádět se budou informace o transakcích se zahraničními spojenými osobami, nicméně pokud bude společnost ve ztrátě nebo bude příjemcem investičních pobídek, bude vykazovat také transakce uskutečněné s českými spojenými osobami. Příloha bude obsahovat informace o objemech transakcí, zejména o nákupech a prodejích dlouhodobého majetku a zásob, přijetí a poskytnutí služeb, licenčních poplatků a úroků, výplatách podílu na zisku, stavu pohledávek a závazků. Pro vztahy s každou spojenou osobou bude zapotřebí vyplnit samostatnou Přílohu, nezávisle na počtu a významnosti transakcí.

 • Uplatnění daňové ztráty

  25. Srpen 2014

  Dle dosavadní judikatury nebylo možné uplatnit daňovou ztrátu od počátku do skončení daňové kontroly. Na konci února tohoto roku vydal Nejvyšší správní soud průlomový rozsudek (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 02. 2014, čj. 9 Afs 41/2013 – 33) na základě něhož bylo rozhodnuto, že pokud poplatník během daňové kontroly trvá na uplatnění daňové ztráty, musí správce daně tuto skutečnost zohlednit. Pozor, nadále však platí, že správce daně není povinen daňovou ztrátu odečíst sám, bez konkrétního projevu vůle poplatníka.

 • Základní sleva na dani pro pracující důchodce

  4. Srpen 2014

  Dne 30.7.02014 shledal Ústavní soud regulaci slevy na dani týkající se pracujících starobních důchodců neústavní a zrušil ustanovení, která starobním důchodcům pobírajícím k 1. lednu příslušného kalendářního roku starobní důchod neumožňovala uplatnění základní slevy na dani ve výši 24 840 Kč. Pracující starobní důchodci si tak budou moci uplatnit slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014, nehledě na to, zda byli či nebyli pobírateli starobního důchodu k 1. lednu 2014. Podrobnosti viz: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165

 • Právo stavby a jeho zachycení v účetnictví podnikatelů

  28. Červenec 2014

  Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb., reagovala na nový pojem občanského práva, kterým je „Právo stavby“. Jedná se o věcné právo opravňující mít na cizím pozemku (nebo i pod pozemkem) stavbu. Právo stavby může být součástí ocenění stavby, pokud je záměrem účetní jednotky stavbu na pozemku realizovat, samostatným dlouhodobým hmotným majetkem evidovaným na účtu „Stavby“, pokud není záměrem účetní jednotky stavbu realizovat (např. jako nástroj blokování cizí stavby) nebo zbožím, evidovaným na účtu „Zásoby“, je-li pořízeno s cílem obchodovat s ním. Týká-li se právo stavby více staveb, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby. Právo stavby je sjednáno vždy na dobu určitou a bude se účetně odepisovat po dobu, na kterou je sjednáno.

Stránky