Novinky

 • Úroky z kauce poskytnuté pronajímatelem

  3. Červenec 2014

  Nový občanský zákoník přinesl řadu změn týkajících se vztahu nájemce a pronajímatele. Jedním z nových pravidel je také právo nájemce na úroky z poskytnuté kauce (jistoty) po skončení nájmu. Jistota může být sjednána až ve výši šestinásobku měsíčního nájemného a nemusí být složena na zvláštní účet. Výše úroků může být sjednána mezi stranami v nájemní smlouvě a to minimálně ve výši obvyklé sazby úroku požadovaného bankou v místě bydliště nebo v místě sídla pronajímatele v době uzavření smlouvy. Podrobnosti viz http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/NOZ_interaktiv.pdf

 • Nová definice technického zhodnocení pro účely účetnictví

  12. Červen 2014

  Vyhláška č. 500/2002 Sb. obsahuje od 1.1.2014 samostatnou účetní definici technického zhodnocení. Do konce roku 2013 se v účetnictví vycházelo z vymezení ustanovení zákona o dani z příjmu. Obsahové vymezení je totožné, rozdíl je v hodnotovém kritériu, resp. stanovení hodnotové hranice ve stejné výši, jakou používá účetní jednotka pro zařazení majetku do užívání. Tato nová účetní definice povede v mnoha případech k rozdílům mezi účetním a daňovým zachycením technického zhodnocení a může vyvolat zvýšenou administrativní zátěž (viz §47 odst.3 vyhlášky). Pokud si tedy účetní jednotka stanoví hodnotovou hranici pro zařazení majetku do užívání odlišně od hranice stanovené zákonem o dani z příjmů, bude situace následující:

 • Smlouva o výkonu funkce

  5. Červen 2014

  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK) v § 59 odst. 3 říká, že pokud není odměna za výkon funkce sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný. Jednatel má nárok na odměnu, pokud ho bude mít do konce června 2014 podložen rozhodnutím valné hromady. Jednatelům odměňovaným na základě pracovních smluv již nenáleží od 1.1.2014 mzda.

 • Nelegální práce se bude prokazovat obtížněji

  29. Květen 2014

  Nejvyšší správní soud dovodil ve svém rozhodnutí pod sp.zn.6 Ads 46/2013 ze dne 13.2.2014, že odměna není součástí závislé práce, ale důsledkem jejího výkonu. Inspekce práce proto nemůže odměnu považovat za definiční znak závislé práce a při dokazování nelegální práce musí prokázat zejména existenci výkonu práce ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Rozhodující je i osobní výkon práce zaměstnancem. Odměna je vnímána pouze jako další významný faktor při individuálním posuzování existence závislé práce.

 • Úpravu společenských smluv je třeba provést do 30.6.2014

  23. Květen 2014

  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK), ukládá společnostem vzniklým před 1.1.2014 mj. povinnost kontroly společenských smluv, zda neodporují kogentním ustanovením ZOK. Přizpůsobení smlouvy je záležitostí členů statutárního orgánu, kteří musí také nové znění společenské smlouvy schválené valnou hromadou uložit do obchodního rejstříku do 30.6.2014, jinak porušují svoji povinnost péče řádného hospodáře a společnosti hrozí pokuta až do výše 100 tisíc Kč.

 • Povinnost k doplnění údajů v obchodním rejstříku

  19. Květen 2014

  Dle § 122 rejstříkového zákona jsou společnosti s ručením omezeným povinny do konce června 2014 doplnit údaje zapsané v obchodním rejstříku o počet jednatelů (včetně bydliště), o druhu podílů (popř. vydané kmenové listy) a informaci o podřízení společnosti novému ZOK jako celku (tzv. opt-in). Nově je umožněno zapsat také adresu internetových stránek. Poplatek za změnu údajů činí jednorázově 2 tis. Kč.

 • Daň z nemovitých věcí 2014

  12. Květen 2014

  Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014 uplyne 2. června 2014. Stejně jako v minulosti zašle Finanční správa ČR i v roce 2014 poplatníkům složenky k zaplacení této daně. Bližší informace najdete zde.. http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi/otazky-a-odpovedi-k-placeni-dane-z-nemovitych-veci-5001.

 • Změna v tiskopisech – spotřební a ekologické daně

  6. Květen 2014

  Dne 3. 4. 2014 byly na stránkách Celní správy ČR zveřejněny nové tiskopisy (přihláška k registraci, daňové přiznání, pokyny k vyplnění daňového přiznání) týkající se spotřebních a ekologických daní, které jsou platné již dnem jejich zveřejnění. Vzory tiskopisů a pokyny k jejich vyplnění najdete zde.. http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx.

 • Zřízení daňové informační schránky z moci úřední od 1.4.2014

  29. Duben 2014

  Správce daně zřídil k 1. 4. 2014 z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen „DIS“) daňovým subjektům, kterým byla zpřístupněna datová schránka a dosud nebyla zřízena DIS. Daňový subjekt tak již nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky. O možnost nahlížení do DIS je však nadále nutné žádat předepsaným způsobem. Žádost o nahlížení musí být podána prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, přičemž aktuálně je možné uvedenou datovou zprávu podepsat pouze uznávaným elektronickým podpisem.

 • Zpráva auditora s elektronickým podpisem

  14. Duben 2014

  Komora auditorů ČR (KAČR) zveřejnila v časopise Auditor č. 2/2014 stanovisko ke zprávě auditora s elektronickým podpisem. Dle KAČR je možné vydat zprávu v elektronické podobě opatřenou elektronickým podpisem. Ustanovení §20 odst. 1 a 3 zákona o auditorech vyžaduje, aby zpráva o povinném auditu byla vyhotovena písemně a byla podepsána. Podle ustanovení §562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Stránky