Novinky

 • Daň z nemovitých věcí 2014

  12. Květen 2014

  Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014 uplyne 2. června 2014. Stejně jako v minulosti zašle Finanční správa ČR i v roce 2014 poplatníkům složenky k zaplacení této daně. Bližší informace najdete zde.. http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi/otazky-a-odpovedi-k-placeni-dane-z-nemovitych-veci-5001.

 • Změna v tiskopisech – spotřební a ekologické daně

  6. Květen 2014

  Dne 3. 4. 2014 byly na stránkách Celní správy ČR zveřejněny nové tiskopisy (přihláška k registraci, daňové přiznání, pokyny k vyplnění daňového přiznání) týkající se spotřebních a ekologických daní, které jsou platné již dnem jejich zveřejnění. Vzory tiskopisů a pokyny k jejich vyplnění najdete zde.. http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx.

 • Zřízení daňové informační schránky z moci úřední od 1.4.2014

  29. Duben 2014

  Správce daně zřídil k 1. 4. 2014 z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen „DIS“) daňovým subjektům, kterým byla zpřístupněna datová schránka a dosud nebyla zřízena DIS. Daňový subjekt tak již nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky. O možnost nahlížení do DIS je však nadále nutné žádat předepsaným způsobem. Žádost o nahlížení musí být podána prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, přičemž aktuálně je možné uvedenou datovou zprávu podepsat pouze uznávaným elektronickým podpisem.

 • Zpráva auditora s elektronickým podpisem

  14. Duben 2014

  Komora auditorů ČR (KAČR) zveřejnila v časopise Auditor č. 2/2014 stanovisko ke zprávě auditora s elektronickým podpisem. Dle KAČR je možné vydat zprávu v elektronické podobě opatřenou elektronickým podpisem. Ustanovení §20 odst. 1 a 3 zákona o auditorech vyžaduje, aby zpráva o povinném auditu byla vyhotovena písemně a byla podepsána. Podle ustanovení §562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

 • Nové povinnosti zveřejňování informací na internetu

  8. Duben 2014

  S účinností nového zákona o obchodních korporacích mají všechny akciové společnosti, společnosti bez rozdílu právní formy, které jsou součástí koncernu, a ostatní společnosti, které si zřídily internetové stránky, novou povinnost zveřejňovat na nich vybrané informace a dokumenty. Podrobné informace najdete v našem BULLETINU 2014/1.

 • Získání dotace na dlouhodobý majetek po jeho zařazení do užívání

  31. Březen 2014

  Nová interpretace NÚR I–27 řeší situaci, kdy došlo k pořízení dlouhodobého majetku se záměrem financovat jej prostřednictvím dotace, dotace však byla skutečně získána až v některém z následujících účetních období po podání žádosti. Účetní jednotka tedy majetek zařadila v pořizovací ceně a z této ceny ho začala účetně odpisovat. O nároku na dotaci neúčtovala a nesnížila pořizovací cenu dlouhodobého majetku zařazeného do užívání. Po obdržení dotace musí účetní jednotka posoudit, zda původní nezaúčtování nároku na dotaci v roce pořízení a zařazení majetku do používání v plné pořizovací ceně bylo podle tehdy dostupných informací chybou nebo ne.

 • Návrh změn v dokumentaci převodních cen

  10. Březen 2014

  OECD publikovala k veřejné diskusi návrh změny požadavků na dokumentaci převodních cen a na rozšíření dokumentačních povinností jednotlivých společností.Celý text návrhu najdete na http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/white-paper-transfer-pricing-documentation.pdf Navrhuje se mj. zavedení jednotné povinné dokumentace, tzv. "Country by Country Reporting", který správci daně poskytne podrobnější přehled o daňové pozici celé skupiny. Mezi povinné informace mohou u jednotlivých společností skupiny patřit např. informace o zisku před zdaněním, o zaplacené dani nebo o přijatých a placených úrocích. Schválení revidované podoby dokumentace se očekává nejdříve počátkem roku 2015, ještě později její implementace do české legislativy. Jaká kritéria stanoví česká daňová správa a jaké sankce budou hrozit v případě nevyhotovení povinné dokumentace, zatím není jasné.

 • Daň z příjmů fyzických osob 2013

  10. Únor 2014

  Finanční správa zveřejnila na svých stránkách odpovědi na vybrané dotazy týkající se daně z příjmů fyzických osob. Více na: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/aktualne-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2013-2688

 • Nová pravidla v oblasti investičních pobídek platná od 1.7.2014

  11. Prosinec 2013

  V roce 2014 vstoupí v platnost nová pravidla, jejichž hlavní změnou je snížení veřejné podpory u příslibů investičních pobídek vydaných po 1.7.2014 na nejvýše 25 % z uznatelných nákladů. Toto omezení se týká velkých společností (dle definice EU – počet zaměstnanců větší než 250, roční obrat přes 50 mil. EUR nebo bilanční suma přes 43 mil. EUR). V případě, že tedy společnost plánuje využít investiční pobídky za stávajících podmínek, je potřeba předložit záměr „Agentuře CzechInvest“ nejpozději do února 2014.

 • Informace GFŘ k problematice „nerealizovaných“ kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

  27. Listopad 2013

  Schválená zákonná opatření č. 344/2013 Sb., účinná od 1.1.2014, upravují mj. i § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů, kterým reagují na závěry judikatury NSS v oblasti zdaňování zaúčtovaných „nerealizovaných“ kurzových rozdílů. Od 1.1.2014 jsou tyto účetní výnosy výslovně zahrnovány do základu daně z příjmů. Pro případné vyloučení těchto „nerealizovaných“ kurzových zisků ze základu daně za roky předchozí pak podává informace výčet podmínek, za jakých je to možné. Více na: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Kurzove_rozdily_2013.pdf.

Stránky