Novinky

 • Informace o reformách

  22. Leden 2012

  Jak se změní zdanění v České republice, co nového přinese důchodová reforma, sociální reforma a reforma zdravotnictví a jak se v příštím roce změní občanský zákoník, si můžete přečíst v nově zřízeném Informačním centru vlády 

  http://icv.vlada.cz/

 • Dopady insolvenčního zákona na podnikatele po 1.1.2012

  6. Leden 2012

  K 1.1.2012 vzniká podnikatelům (právnickým a fyzickým osobám)  povinnost  podat insolvenční návrh i tehdy, pokud tržní hodnota jejich aktiv je nižší než hodnota jejich splatných a nesplatných závazků  a to i v případě, že jsou schopni  tyto závazky průběžně platit.

  Za splnění povinnosti podat insolvenční návrh odpovídá osobně nejen statutární orgán (jednatel), členové představenstva či fyzická osoba-podnikatel, ale nově také širší vedení podnikatelského subjektu, např. finanční ředitel.

  Vedení je tedy povinno průběžně sledovat a vyhodnocovat tržní hodnotu majetku, která se zpravidla liší od hodnoty vykázané v účetnictví, a hodnotu všech závazků, tj. závazků vykázaných v rozvaze, podrozvahových závazků (např. z uzavřených leasingových smluv) a ostatních závazků nevykázaných v rozvaze.

 • Specializovaný finanční úřad

  23. Září 2011

  V průběhu roku 2012 zahájí činnost specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který bude spravovat vybrané subjekty – mj. banky, pojišťovny, podnikající právnické osoby s obratem vyšším než 2 mld. Kč, a v řádně odůvodněných případech na základě správního rozhodnutí i jiné fyzické či právnické osoby.Bližší informace ke změnám pro vybrané subjekty jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí ČR.

 • Příjemce dotace musí splnit podmínky dané poskytovatelem

  27. Srpen 2011

  MF ČR vydalo na svých stránkách tiskovou zprávu, v níž informuje o oprávnění územních finančních orgánů kontrolovat splnění podmínek určených poskytovatelem u dotací ze státního rozpočtu, udělení postihu za nedodržení podmínek, možnosti prominutí v případě nedodržení podmínek.
  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_13844.html

 • Informace GFŘ k § 44 ZDPH

  11. Srpen 2011

  GFŘ zveřejnilo informaci k institutu opravy základu daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení:
  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_13729.html

  Pro právní jistotu plátců je zde potvrzeno, že opravit výši daně podle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty lze i u pohledávek, které vznikly před 1.4.2011.
  Pohledávka správce daně odpovídající takto vzniklé povinnosti dlužníka je pohledávkou DPH za shodné zdaňovací období (tzn. období, v němž je oprava věřitelem provedena) a je podle insolvenčního zákona pohledávkou za majetkovou podstatou. Platnost dříve vydané metodické informace MF ČR k tomuto ustanovení ZDPH není touto informací dotčena.

 • Finanční zajištění v roce 2011

  4. Srpen 2011

  Finanční zajištění je zajišťovací prostředek sloužící k zajištění pohledávky finančního charakteru pro případ, že dojde k prodlení s jejím plněním.

  Implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES byl institut finančního zajištění do našeho právního řádu začleněn poprvé v roce 2005 (§ 323a - 323f zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku). Tato úprava byla nahrazena nově přijatým zákonem č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění účinným od 1. ledna letošního roku.

  Hlavní výhodou nové úpravy je výrazně zjednodušený proces uspokojení osoby, v jejíž prospěch je finanční zajištění sjednáno. Finanční zajištění může být vypořádáno bez ohledu na případnou exekuci, likvidaci, insolvenci, nucenou správu apod.

  Předmětem finančního zajištění mohou být pouze hodnoty vymezené zákonem. Zákon rovněž vymezuje osoby, které mohou smlouvu o finančním zajištění sjednat a charakter zajišťované pohledávky.

 • Novela zákona o daních z nemovitostí

  29. Červenec 2011

  Dne 19. července 2011 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2011 Sb. novela zákona o daních nemovitostí. Cílem novely s účinností od 1. ledna 2012 je odstranit zejména výkladové nejasnosti zdanění u pozemků s plošnými stavbami (tzv. zpevněnými plochami pozemků), u kterých v minulosti docházelo ke sporům vlastníků a správy daně (správce daně tyto stavby požadoval zdanit jako stavbu, vlastník zdaňoval jako nezastavěný pozemek).
  Od 1. 1. 2012 se obecné pravidlo pro zdanění staveb a pozemků (zdaňuje se stavba, nikoli pozemek zastavěný stavbou) v případě zpevněných ploch pozemků nepoužije a uplatní se pravidlo, že stavby zpevněných ploch pozemků jsou vyjmuty z předmětu daně ze staveb (podle nově vloženého § 7 odst. 4 ZDN) a zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikatelské činnosti anebo v souvislosti s ní jsou zdaněny speciální, nově zavedenou sazbou daně z pozemků.

 • Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH

  26. Červenec 2011

  Dne 23. března 2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2011.

  Stěžejní částí nařízení jsou nová prováděcí opatření vyplývající ze změn zavedených směrnicí Rady 2008/8/ES. Týkají se pravidel pro uplatňování DPH u přeshraničních služeb, zejména těch, která ovlivní určení státu zdanění a osoby povinné přiznat daň. Zahrnují například výklady v souvislosti s posuzováním daňového statusu příjemce služby, s vymezením sídla či stálé provozovny.

 • Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

  25. Červenec 2011

  Dne 13. června 2011 Národní účetní rada schválila novou interpretaci I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku.
  Interpretace řeší tyto hlavní otázky:

  • Jaký je okamžik uskutečnění účetního případu v případě odpisu cizoměnové pohledávky?
   (Datum, kdy vedení o odpisu rozhodlo; je doporučeno upravit interním předpisem.)
  • Jakým kurzem má být odpis cizoměnové pohledávky zaúčtován?
   (Kurz se použije v souladu s interním předpisem, k tomuto datu je nutno přepočítat hodnotu cizoměnové pohledávky na českou měnu.)
  • Vzniká při uvedeném postupu kurzový rozdíl?
   (Při odpisu cizoměnové pohledávky vzniká kurzový rozdíl.)
  • Postupuje se analogicky u odpisu cizoměnového závazku?
   (Ano - stejný postup se analogicky použije u odpisu cizoměnových závazků.)

   Více viz: www.nur.cz

 • Interaktivní formuláře

  7. Červen 2011

  Pro daňové poplatníky, kteří nechtějí zasílat daňové přiznání elektronicky, připravila česká daňová správa interaktivní formuláře, které je možné na počítači vyplnit, vytisknout a doručit na místně příslušný finanční úřad.

Stránky