Novinky

 • Od roku 2011 se rozšíří okruh společností vykazujících podle mezinárodních účetních standardů

  10. Únor 2011

  Podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) mohou nově od roku 2011 účtovat a sestavovat účetní závěrky také české společnosti, které nejsou emitenty cenných papírů. Podmínkou pro použití IFRS je, že česká společnost je součástí konsolidačního celku, který povinně sestavuje konsolidovanou účetní závěrku za použití IFRS. Rozhodnutí o použití IFRS pro účtování a sestavení účetní závěrky jakož i stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení valnou hromadou účetní jednotky.

 • Informace MF k novému daňovému řádu

  17. Prosinec 2010

  Nový zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011, přináší řadu změn a novinek oproti stávajícímu zákonu o správě daní a poplatků č.337/1992 Sb. Tyto změny a novinky komentuje blíže pro veřejnost na svých webových stránkách MF ČR…
  cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10657.html

 • Nově omezená možnost promíjení příslušenství daně

  28. Říjen 2010

  K 1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č.280/2009 Sb. daňový řád, který nahradí stávající zákon 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Nově nebude umožněno správci daně vydávat rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Podle dosud platného zákona o správě daní a poplatků budou posuzovány všechny žádosti o prominutí příslušenství daně, které budou podány do konce letošního roku. Daňové subjekty mohou ještě do konce roku 2010 podat žádost příslušnému správci daně, pokud jim byly doměřeny daň a příslušenství, nebo pokud jim mohou být doměřeny na základě výsledku probíhající daňové kontroly.

 • Transferové ceny nově

  20. Září 2010

  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) uveřejnila v červenci 2010 aktualizované znění kapitol I- III Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Přepracované kapitoly obsahují rozpracování aplikace srovnávací analýzy, použití transakčních ziskových metod a novou úpravu hierarchie metod stanovení převodních cen.
  Nově byla zpracována kapitola IX týkající se převodních cen v procesu restrukturalizace podniků. Plné znění je k dispozici v anglickém originále na www.oecd.org.

 • Centrální depozitář cenných papírů

  20. Září 2010

  V červenci 2010 zahájila činnost společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Centrální depozitář cenných papírů a.s. převzala činnost Střediska Cenných Papírů (SCP).

  Centrální depozitář cenných papírů poskytuje zejména následující služby: vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům, provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních a mimoburzovních obchodů s investičními nástroji, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa investičních nástrojů a vypořádání obchodů s elektrickou energií uzavřených na Power Exchange Central Europe, a.s., půjčování cenných papírů.

 • Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní

  14. Červen 2010

  V souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR v květnu 2010, Česká daňová správa vydává následující sdělení.

 • Způsob výpočtu úroků z prodlení

  7. Červen 2010

  Od 1. července 2010 se mění způsob výpočtu úroků z prodlení, a to na základě novely nařízení vlády č. 142/1994 Sb., které bylo vydáno k provedení ustanovení § 517 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Sdělení k ceně obvyklé z pohledu DPH

  7. Červen 2010

  Ministerstvo financí vydalo dne 7. května 2010 Sdělení k zákonu č. 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (k § 36a – cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci; zaměstnanecké benefity). Nově se při dodání zboží nebo poskytnutí služeb těmto osobám použije jako základ daně nikoliv cena obvyklá, ale částka hrazená příjemcem plnění (zaměstnancem). Toto novelizované ustanovení lze použít zpětně i na plnění uskutečněná od 1.1.2010 do data účinnosti.

 • Mimořádné daňové odpisy majetku lze využít pouze do 30. 6. 2010

  7. Červen 2010

  Připomínáme, že možnost pořízení majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině s využitím rovnoměrného odepisování po dobu 1 roku, resp. 2 let končí k 30. 6. 2010, přičemž nejpozději k tomuto datu musí být majetek uveden do užívání (§ 30a zákona o daních z příjmů). Obdobnou možnost „rychlejšího daňového uplatnění“ lze využít nejpozději do 30.6.2010 také v případě leasingu s následným odkupem najaté věci (§ 24/15 zákona o daních z příjmů).

Stránky