Novinky

 • K problematice překurzování časového rozlišení

  28. Srpen 2018

  Národní účetní rada vydala interpretaci č. I-37 Časové rozlišování a cizí měna, která má pomoci účetní jednotce lépe se zorientovat v problematice překurzování časového rozlišení...

 • Implementace směrnice ATAD od roku 2019

  11. Červen 2018

  Česká republika je povinna implementovat do českého právního řádu tzv. směrnici ATAD (Směrnice Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem), a to nejpozději do konce letošního roku. Změny nás čekají v oblastech daňové uznatelnosti úroků, zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC pravidla), zamezení využití tzv. hybridních nesouladů, zdanění při odchodu (tzv. exit taxation) a budou ustanovena obecná pravidla proti zneužití práva...

 • Ministerstvo financí zveřejnilo přehled nejdůležitějších změn v daňové oblasti pro rok 2018 a změn účinných zpětně za rok 2017

  22. Leden 2018

  Zpětně za rok 2017 bude možné snížit základ daně o vyšší nezdanitelnou část základu daně za odběr krve nebo jejích složek o 3 000 Kč (dosud 2 000 Kč), nově je možné za 2017 uplatnit nezdanitelnou část základu daně za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 000 Kč...

 • Otcovská dovolená

  4. Leden 2018

  S novým rokem vstupuje v platnost nový institut tzv. otcovské dovolené, který si klade za cíl prohloubení vazby mezi dítětem a oběma jeho rodiči v prvních týdnech jeho života. Ačkoliv zákon č. 148/2017 Sb., kterým se dávka otcovské poporodní péče do českého právního řádu zavádí, bude účinný k 1. 2. 2018, nárok na novou dávku vznikne i v případě, kdy se dítě narodí 6 týdnů před tímto datem, tedy od 21. prosince 2017.
  Novou dávku bude pobírat ten, kdo je v matrice zapsán jako otec dítěte nebo zaměstnanec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku...

 • Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky

  9. Říjen 2017

  Dle zákona o účetnictví není účetnictví účetní jednotky úplné, dokud nedojde k jeho zveřejnění. Tímto si dovolujeme připomenout, že každá společnost zapsaná v obchodním rejstříku má povinnost zveřejňovat účetní výkazy ve sbírce listin rejstříkového soudu...

 • Country by country reporting - o co jde?

  26. Září 2017

  V květnu roku 2016 přijala Evropská unie směrnici Rady 2016/881/EU (DAC IV), kterou se mění směrnice 2011/16/EU (DAC) o automatické výměně informací v oblasti daní, ze které vyplývá nová povinnost o sdílení nejen účetních informací pro společnosti z nadnárodních skupin, tzv. Country by country reporting (dále jen CbCR). Povinnost o sdílení informací byla implementována do českých zákonů dne 19.9.2017, a to novelou zákona č. 305/2017, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů...

 • Jednatel jako ne/plátce DPH

  4. Září 2017

  Nejvyšší správní soud v ČR svým rozhodnutím zamíchal kartami, neboť vynesl rozsudek, který umožňuje jednatelům společností s ručením omezeným volbu, zda budou či nebudou plátci daně z přidané hodnoty...

 • Změny v oblasti daní z příjmů právnických osob a DPH od 1.7.2017

  27. Červenec 2017

  Daňová novela č. 170/2017 přinesla mnoho změn i v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH. Výčet nejvýznamnějších změn přinášíme dále v článku...

 • Novinky týkající se daně z příjmů fyzických osob od 1.7.2017

  26. Červenec 2017

  K 1. červenci 2017 vstoupila v účinnost velká daňová novela, která ovlivnila zejména zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), zákon o dani z přidané hodnoty, daňový řád a další související zákony. Cílem tohoto článku je přiblížit čtenáři novinky týkající se daně z příjmů fyzických osob. V dalších navazujících článcích přineseme novinky i z oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH. První změnou je navýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě na částku 19 404 Kč ročně ...

 • Krajský soud umožnil podnikatelským subjektům omezit čekání na vyplacení nadměrného odpočtu DPH a významně tak narušil ustálenou rozhodovací praxi českých soudů

  3. Květen 2017

  Vykazování nadměrného odpočtu DPH může pro plátce DPH v případě daňové kontroly znamenat zátěž v důsledku průtahů zapříčiněných vleklým zjišťováním nárokovatelnosti vykázaného nadměrného odpočtu. Tato opoždění však často postihují i plnění, o jejichž oprávněnosti k vyplacení nemohou existovat a neexistují pochybnosti. Podnikatelské subjekty se tak nevlastní vinou dostávají do situací, které mohou v krajních případech vyústit až v ohrožení jejich solventnosti. Určitým předznamenáním změn se však stalo rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2016.

Stránky